Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘FormaFast’
Formaline B.V., gevestigd te Roermond (6045 GH), Marie Curieweg 1 A en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Helmond onder nr. 59219017. Ons BTW nr is NL.8533.73.310.B01.
Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen aan klantenservice@FormaFast.nl

‘Jij’: Degene die op welke wijze dan ook overeenkomst aangaat met FormaFast. 

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst met ons komt tot stand nadat je je bestelling via ons bestelsysteem kenbaar hebt gemaakt.
2.2 Je hebt het recht de overeenkomst te ontbinden via e-mail binnen 24 uur na plaatsing van de order.
2.3 FormaFast is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.

3. AANBIEDINGEN

3.1 Wij behouden het recht om dit aanbod binnen 48 uur te herroepen na ontvangst van je order.
3.2 FormaFast is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FormaFast dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

4. WIJZE VAN BETALING

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Achteraf betaling via Klarna (klanten in Nederland en Duitsland)
  • Creditcard (Paypal)
  • iDeal
  • Bancontact / Mister Cash
  • DirectEBANKING.com

FormaFast kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door FormaFast een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn jij in verzuim bent. Standaard is de betalingstermijn 14 dagen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Indien voor een betaalwijze met een creditcard (Paypal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van Paypal en de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. FormaFast is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever en/of Paypal.
4.4 In geval van niet tijdige betaling is FormaFast bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop je de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. 

5. INCASSOKOSTEN

5.1 Ben je in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van je verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening.
Indien je in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan zullen wij je een boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag opleggen.
Dit met een minimum van Euro 50,00.
5.2 Indien wij kunnen aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
5.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor jouw rekening.
5.4 Als een remboursbestelling terug gestuurd wordt naar FormaFast omdat deze niet is aangenomen of afgehaald worden hiervoor de kosten van de remboursbestelling en administratiekosten in rekening gebracht bij de klant.
De kosten hiervan kun je nalezen in artikel 5.1

6. LEVERING

6.1 De door FormaFast opgegeven levertijd is maximaal 30 dagen. Overschrijding van deze levertijd geeft je het recht je bestelling zonder kosten te annuleren. Overschrijding van de levertijd geeft je geen recht op schadevergoeding dan wel enige andere actie jegens FormaFast, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FormaFast.
6.2 FormaFast behoudt zich het recht voor de levering van producten in gedeelten na te komen. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.
6.3 Indien je de levering weigert zonder toestemming van FormaFast, moet je FormaFast vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten, tot je de levering aanvaardt. (zie ook artikel 4)

7. TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

8 Aansprakelijkheid

8.1 FormaFast is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FormaFast.
8.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van FormaFast jegens een consumentkoper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.
8.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van FormaFast, anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering. 

9. GESCHILLEN

9.1 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: klantenservice@FormaFast
Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op je klacht reageren.
9.2 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10. RETOURNEREN

10.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met FormaFast te ontbinden.
Het product dient ongebruikt te zijn en/of de zak(ken) onaangebroken. Wij verpakken bewust onze FormaFast producten in een transparante zak zodat je het product meteen kunt zien en wanneer het niet naar wens is, je het terug kunt sturen.
10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW-gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.
10.3 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit via e-mail aan FormaFast te melden. Je dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar FormaFast.
Je dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
10.4 FormaFast behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door jouw toedoen is beschadigd of geopend.
10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van FormaFast schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal FormaFast je hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. 

11. KORTINGSBONNEN

11.1 Kortingsbonnen zijn een gunst van de webwinkel. Het is meer een soort van actie of  compensatie voor een klant. Behalve dat het een bepaalde geldigheidsduur vanaf de afgiftedatum kan hebben, kan er ook gekozen worden de kortingsbon alleen in een specifieke periode geldig te laten zijn. 

11.2 Let op! Per bestelling kan de klant maar een kortingscode invoeren

12. GEBREKEN EN/OF KLACHTEN

Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van jou, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door jou worden gemeld aan FormaFast.

 

Beoordeling
:
78%
| Bekend van RTL4
Gratis verzending vanaf 50 euro
15 dagen retourservice